Nội thất hiện đại chung cư

Nội thất hiện đại chung cư
Việc phân chia không gian cho căn hộ là điều cần thiết khi bạn thiết kế theo phong cách nội thất hiện đại.
Không gò bó, không nặng về mặt hình thức, thống nhất các chi tiết với nhau là điều có ở không gian của phong cách hiện đại, không gian mở.
….
𝗖𝗢𝗡𝗧𝗔𝗖𝗧 𝗨𝗦:
◾️𝐒𝐡𝐨𝐰𝐫𝐨𝐨𝐦 𝐦𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐁𝐚̆́𝐜: 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟔 𝐃𝐕𝟏 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐁𝐢̀𝐧𝐡, 𝐌𝐨̣̂ 𝐋𝐚𝐨,
𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠, 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢
◾️𝐂𝐚𝐥𝐥: 𝟎𝟗𝟐𝟐 𝟗𝟓𝟓 𝟔𝟖𝟖
◾️𝐗𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐬𝐚̉𝐧 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭: 𝐗𝐚̃ 𝐀𝐧 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠, 𝐇𝐨𝐚̀𝐢 Đ𝐮̛́𝐜, 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢
.
◾️𝐒𝐡𝐨𝐰𝐫𝐨𝐨𝐦 𝐦𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐍𝐚𝐦: 𝐃𝟗 – 𝟏𝟐, 𝐩𝐡𝐚̂𝐧 𝐤𝐡𝐮 𝐓𝐡𝐞 𝐌𝐚𝐧𝐡𝐚𝐭𝐭𝐚𝐧,
𝐕𝐢𝐧𝐡𝐨𝐦𝐞 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐏𝐚𝐫𝐤, 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟗, 𝐓𝐡𝐮̉ Đ𝐮̛́𝐜, 𝐇𝐨̂̀ 𝐂𝐡𝐢́ 𝐌𝐢𝐧𝐡
◾️𝐂𝐚𝐥𝐥: 𝟎𝟕𝟖𝟒 𝟒𝟖𝟏 𝟏𝟖𝟔
◾️𝐗𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐬𝐚̉𝐧 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭: 𝐇𝐞̉𝐦 𝟐𝟏𝟖/𝟖/𝟕𝟎 𝐕𝐨̃ 𝐕𝐚̆𝐧 𝐇𝐚́𝐭 – 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 –
𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟗 – 𝐇𝐨̂̀ 𝐂𝐡𝐢́ 𝐌𝐢𝐧𝐡

d